Mức độ 4  TEST QUY TRÌNH MỚI

Ký hiệu thủ tục: Test QT
Lượt xem: 51
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

tt

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

tt

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

1000000 VNĐ

Lệ phí

Căn cứ pháp lý

tt

ttt

tt

File mẫu:

Không