CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp đề nghị cấp lần đầu) theo Thông tư 43/2018/TT-BCT. Công thương
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp cấp lần đầu) theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Nông nghiệp
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất kinh doanh; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư 43/2018/TT-BCT. Công thương
4 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (Công thương). Công thương
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Trường hợp bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sơ nhưng không thay đổi chủ cơ sở; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở) theo Thông tư 43/2018/TT-BCT. Công thương
6 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức (Nông nghiệp) Nông nghiệp
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Nông nghiệp
8 Cấp lại Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (Trường hợp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc, hoặc có sự thay đổi bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP) theo thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Nông nghiệp
9 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Y tế
10 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Y tế
11 Cấp đăng ký bản công bố sản phẩm Y tế
12 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Y tế