CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (Công thương). Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Công thương
2 Mức độ 3 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Y tế
3 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức (Nông nghiệp) Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Nông nghiệp