Mức độ 3  Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Ký hiệu thủ tục: YT24
Lượt xem: 1114
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnGiấy xác nhận hoặc văn bản từ chốiPhí

1.100.000 đồng/lần/sản phẩm (Mục IV Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018)

Lệ phí

1.100.000 đồng/lần/sản phẩm (Mục IV Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018)

Căn cứ pháp lý


• Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 02/02/2018; • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014; • Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm


Bước 1:

Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 18, đường Cách mạng tháng 8, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:  

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở nêu rõ nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.            

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4:

Căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, tổ chức và cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.


+ Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu); + Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); + Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); + Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); + Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); + Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.


File mẫu:

  • Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu) Tải về

Không